27/01/2012 Αίτηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

27/01/2012 Αίτηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Σε εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) με το οποίο η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε στους Δήμους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου συνεδρίασε και αφού διαπίστωσε την ύπαρξη περιπτέρων τα οποία στερούνται ιδιοκτήτη, λόγω θανάτου του προηγούμενου δικαιούχου, με την 4/2012 Απόφασή του, προβαίνει σε ανακοίνωση των διαθέσιμων περιπτέρων του Δήμου Ιλίου, τα οποία είναι τα εξής :

  Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου  
α/α Δ/νση περιπτέρου Ονοματεπώνυμο τελευταίου δικαιούχου
1 Νέστορος & Τηλεμάχου Πίνη Φωτεινή
2 Θηβών415 Φίλης Νικόλαος
3 Πετρουπόλεως 27 Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
4 Ανδρέα Παπανδρέου & Π.Π. Γερμανού (Πλατεία Φιλίας των Λαών) Μαραγκάκης Στυλιανός

 

Δικαιούχοι οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι : ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού του Ν. 1863/1989, ανάπηροι πολέμου Άμαχου πληθυσμού του Ν.812/1943, θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού του Ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου πληθυσμού του Ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα.
 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου :

 1. Να κατοικεί στον Δήμο Ιλίου όπου ανήκει το περίπτερο , τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
 2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τράπεζα, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
 3. Να μην υπερβαίνει το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής σύνταξης και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.
 4. Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, λόγω ανακλήσεως με υπαιτιότητά του, παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, εντός της τελευταίας τριετίας.
 5. Εφόσον στον Δήμο Ιλίου υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχοι, δύναται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού προτιμώμενων αυτών που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.

 
Δικαιολονητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση :

  
 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Αντίγραφο απόφασης κανονισμού πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 3. Αντίγραφο του τελευταίου τριμηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή απόκομμα επιταγής πληρωμής του τελευταίου μήνα
 4. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής από την οποία να προκύτττει ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στο Δήμο τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. (η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία 100%)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος :
  • Δεν υπηρετεί με καμιά σχέση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Οργανισμό κοινής ωφελείας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
  • Δεν έχει εκτός από την πολεμική σύνταξη και τα έσοδα από την ιδιοκατοίκηση, μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει το όριο απαλλαγής των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
  • Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί λόγω υπαιτιότητάς του, του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου την τελευταία τριετία
  • Δεν έχει αποκατασταθεί με γεωργικό ή κτηνοτροφικό κλήρο.
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας, τελευταίου οικονομικού έτους
 8. Ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της παρούσης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

<!–