27/02/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαρτίου- Απριλίου 2015

27/02/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαρτίου- Απριλίου 2015

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Βάσει του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα το άρθρο 25 παρ. 1. εδαφ. β) «  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε­τικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.»
      Η διαδικασία θα γίνει με διαπραγμάτευση τιμής κατόπιν κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.
 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους  στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αγ. Φανουρίου 99 2ΟΣ όροφος, και στο email  politistiko@ilion.gra. ,   έως τις 4-3-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για  ομάδα  εκδηλώσεων ή το σύνολο τους .
 
       Την Παρασκευή 6/3/2015 και ώρα 11:00 π.μ. θα κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής οι έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές συνοδευόμενες από Υπεύθυνη Δήλωση και παραστατικό εκπροσώπησης όπως αυτά ορίζονται  για την ανάδειξη μειοδοτών. προσφορές  και θα διεξαχθεί η διαδικασία αποσφράγισης και διαπραγμάτευσης των προσφορών.
          Οι ενδιαφερόμενοι που  θα καταθέσουν  προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν εκτός των άλλων δικαιολογητικά  σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 46 του Π.Δ.60/07 με τα οποία αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν   οι εκδηλώσεις για το δίμηνο Μαρτίου –Απριλίου  οι οποίες αποτυπώνονται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτισμού.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 Η εκτέλεση των εκδηλώσεων αφορά το διάστημα διμήνου Μάρτιου Απρίλιου 2015.
 Η πρόσκληση  έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Φανουρίου 99   και  στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ιλίου: www ilion.gr.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η αποδεδειγμένη  ποιότητα των εκδηλώσεων, η επαγγελματική  κατάρτιση των σχημάτων,    η προσφερόμενη τιμή.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ακολουθούμενη από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής, θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την  Επιτροπή Διαγωνισμού , 2ος όροφος, αίθουσα Καλλιτεχνικού καφενείου Αγ. Φανουρίου 99, στις 6-3-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για κάθε εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν μόνον όσοι κατέθεσαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας το ενδιαφέρον τους με κάθε τρόπο και θα παραδώσουν κλειστούς φακέλους την ημέρα της αποσφράγισης. Η τελική τιμή κατακύρωσης θα προκύψει από την δημόσια μειοδοτική διαδικασία που θα διεξαχθεί ενώπιον της  Επιτροπής.

03/03/2015 Ανακοίνωση
Ο Δήμος Ιλίου διευκρινίζει ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους για κάθε εκδήλωση ομάδας ή ομάδας εκδήλωσης ή για το σύνολο των εκδηλώσεων.

<!–