27/02/2018 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

27/02/2018 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», προϋπολογισμού 39.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 27/02/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα10.00 με 10.30, στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/02/2018.

<!–

–>