27/02/2019 Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

27/02/2019 Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

a

Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 16/2019 μελέτη για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου» συνολικού προϋπολογισμού 3.273,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 04/03/19 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας,  πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 16/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–