27/03/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6

27/03/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6” Προϋπολογισμού 2.550.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του ν. 3669/08 και 
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 27/03/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 06/03/2012.

<!–