27/03/2019 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου

27/03/2019 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 313.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gra

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  18/03/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  27/03/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 20/02/2019.

<!–