27/03/2020 Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 23175/26-03-20

27/03/2020 Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 23175/26-03-20

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών του Δήμου στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 30/03/2020 και λήγει την 03/04/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail kentrikigrammateia@ilion.gra (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).