27/03/2020 – Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

27/03/2020 – Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδες ογδόντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (50.080,62 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, στις 27/03/2020 και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/03/2020.