27/04/2020 – Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου

27/04/2020 – Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2020, προϋπολογισμού 133.236,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :www.promitheus.gov.gra

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  16/04/2020 και ώρα 09:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 27/04/2020 και ώρα 15:00:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/04/2020.

27/04/2020 – Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2020, προϋπολογισμού 133.236,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :www.promitheus.gov.gra

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  16/04/2020 και ώρα 09:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 27/04/2020 και ώρα 15:00:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/04/2020.