27/04/2020 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021

27/04/2020 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Σίτιση
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021», προϋπολογισμού 149.637,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το
σύνολο των ειδών/υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών θα απορρίπτονται.

Διακήρυξη 00054a

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Περίληψη Διακήρυξης 00048a

Προκήρυξη 00051a

Τυποποιημένο Έντυπο ΤΕΥΔ 00057a