27/06/2018 Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου για τα έτη 2018, 2019 και 2020

27/06/2018 Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου για τα έτη 2018, 2019 και 2020

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των προς εκτέλεση συντηρήσεων για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου για τα έτη 2018, 2019 και 2020», προϋπολογισμού 53.262,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24 %

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 27/06/2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 με 10:30, στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48 – 50, Τ. Κ. 13122.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/06/2018.

<!–