27/09/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑ ΙΛΙΟΥ

27/09/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑ ΙΛΙΟΥ

Aνάρτηση των αποτελεσμάτων (πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων, απορριπτέων και ονομαστικές καταστάσεις) της υπ΄αριθμ. 1046/18-06-2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου της Δ.Ε.Κ.Α. ΙΛΙΟΥ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Κ.Α ΙΛΙΟΥ και στο Δημοτικό Κατάστημα ΙΛΙΟΥ.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 28/09/2010 και λήγει την 06/10/2010.

<!–

–>