27/12/2017 Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018

27/12/2017 Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, απολυμαντικών και ειδών ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 137.062,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  18/12/2017 και  ώρα 09:00πμ
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
είναι  27/12/2017 και  ώρα 15:00μμ
 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–