28/02/2019 Προμήθεια proximity καρτών ελέγχου παρουσίας προσωπικού

28/02/2019 Προμήθεια proximity καρτών ελέγχου παρουσίας προσωπικού

a

Προμήθεια proximity καρτών ελέγχου παρουσίας προσωπικού
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 35/2019 μελέτη για την «προμήθεια proximity καρτών ελέγχου παρουσίας προσωπικού» συνολικού προϋπολογισμού 310,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 05/03/19 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 35/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–