28/02/2020 Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας

28/02/2020 Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας

a

Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 25/2020 μελέτη με τίτλο  «Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας» συνολικού προϋπολογισμού 2.949,22€     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 09/03/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 09/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
           
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 25/2020
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a