28/04/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 18654/28-04-15

28/04/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 18654/28-04-15

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 18654/28-04-15 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ενώπιον των παρακάτω υπογεγραμμένων μαρτύρων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 29/04/15 και λήγει την 06/05/15.

<!–