28/05/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

28/05/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (73.984,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την Τρίτη  28/05/2019 και ώρα 10:00 με 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 14/05/2019.

<!–