28/06/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ

28/06/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει
  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας  149.193,55 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24,0 % ),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 28/06/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 10/06/2019.

<!–