28/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/10/2018

28/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/10/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  4η Οκτωβρίου 2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
 1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2018a
 2. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019a
 3. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκώνa
 4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωση και πληροφόρησης»a
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα Δ’ σκυρόδεμαa
 6. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Λήψη απόφασης περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012 ή εφαρμογής των διατάξεων περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων με σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεωνa
 2. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (Τελικού) του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
 1. Έγκριση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης – ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και της Πράξης «Εξ Αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΟΠΣ 5000945) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Ιλίου και Π.Π.Π.Α. – Η ΜΗΤΕΡΑa
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμουa
ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 2. Λήψη απόφασης για φθορά δημοτικού πρασίνου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

        
            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                     
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–