28/11/2018 Ανακοίνωση ΠΑγΟ 2018-2019 – Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων

28/11/2018 Ανακοίνωση ΠΑγΟ 2018-2019 – Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων

Προβαίνουμε σήμερα την 28-11-2018 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθ. 38020/19-10-2018 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)» περιόδου 2018-19 του Δήμου μας

<!–