28/12/2015 Πρακτικό ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 25 (είκοσι πέντε) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

28/12/2015 Πρακτικό ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 25 (είκοσι πέντε) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 24-12-15 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 25 (είκοσι πέντε) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μετά την παρέλευση της 10ήμερης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

<!–

28/12/2015 Πρακτικό ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 25 (είκοσι πέντε) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής