28/12/2016 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019

28/12/2016 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Προκηρύσσει  

Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019», προϋπολογισμού 1.486.419,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24 %.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1η και 4η παράγραφος του 27ου άρθρου του Ν. 4412/2016).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  22/12/2016 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 28/12/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 28/11/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

Ανακοίνωση Αριθ. Πρωτ. 51587-29/11/2016:
Σας ανακοινώνουμε ότι  στην περίληψη διακήρυξης  για το διαγωνισμό της «προμήθειας καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019» του Δήμου Ιλίου, εκ παραδρομής ο αρ.πρωτ. αναγράφεται ως 21343 ενώ ο ορθός είναι 51343.

 

<!–