29/02/2012 ΔΗΚΕΠΑ – Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

29/02/2012 ΔΗΚΕΠΑ – Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α..», που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» και β)«Παροχή υπηρεσιών υγείας κοινωνικής αποκατάστασης των αθλούμενων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιλίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

<!–