29/03/2017 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

29/03/2017 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 34.881,20 € ( τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π40/2017 μελέτη της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμματων & πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας (κάδων απορριμμάτων) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 29/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ έως 10:30πμ, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 16/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–