29/03/2021 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

29/03/2021 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 567.165,90 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,0 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣa

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΟΙΚ 02-2020_signeda

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signeda

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ)a

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣa

ΤΕΥΔa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 3οa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 8οa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 27οa

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟa

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟa

27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟa