29/05/2018 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

29/05/2018 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και μηδέν ενός λεπτού (29.997,01€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 29/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς που δεν θα αφορά το σύνολο των ομάδων τότε η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη των ομάδων.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/05/2018.

24/05/2018: Διευκρινίσεις

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 17746/11-05-2018 Διακήρυξη η οποία αφορά την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού διευκρινίζεται ότι:
 

  1. Στο είδος με α/α 250 περιγράφεται εκ παραδρομής «FUCIDIN CREAM 2% TUBx50G» το οποίο αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής: «FUCIDIN CREAM 2% TUBx30G».
  2. Για όσα είδη είναι αποδεδειγμένα σε περιοδική έλλειψη, η παράδοσή τους θα γίνεται όταν θα είναι πλέον διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.
  3. Για τα προς προμήθεια είδη με α/α 164, 210, 232 και 274 με περιγραφή «Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml» καθώς και για τα προς προμήθεια είδη με α/α 165 και 275 με περιγραφή «Σύριγγες χωρητικότητας 10 ml» η μονάδα μέτρησης είναι η μεμονωμένη συσκευασία (απλό τεμάχιο).
  4. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β΄ «Ειδικοί όροι διαγωνισμού» της με αριθμ. πρωτ. 17746/11-05-20187 Διακήρυξης για τα είδη με α/α 76, 157 και 236 «Αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων HANSAPLAST UNIVERSAL η ισοδύναμο, σε συσκευασία των 40 τεμαχίων» ορίζεται ο τρόπος απόδειξης συνδρομής των τεχνικών προδιαγραφών. 

<!–