29/06/2012 Ρυθμιση Οφειλών Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων προς ΟΤΑ

29/06/2012 Ρυθμιση Οφειλών Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων προς ΟΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α

 

Μετά τη  δημοσίευση της ΚΥΑ 20124 (ΦΕΚ 1828/Β΄/8-6-2012 ) κατ’  εφαρμογή του           Ν. 4038/12, ρυθμίζονται οι οφειλές ή δόσεις οφειλών, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί έως 29/2/2012, εφόσον το σύνολο τους δεν υπερβαίνει τις 10.000€ για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και τις 75.000€ για τις εταιρείες.
 
Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται στην Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου Ιλίου (Ταμειακή Υπηρεσία τηλ. 2132030130 & 146) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δηλαδή έως 8/10/2012.
 
Η ρύθμιση προβλέπει την καταβολή των οφειλών εφάπαξ με απαλλαγή  100% των προσαυξήσεων και έως εξήντα (60) δόσεις με ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση αιτήματος για αριθμό δόσεων άνω των 24 απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (παρ. 3 εδάφιο β, γ, δ, ε και στ της ως άνω ΚΥΑ), τα οποία αποτυπώνουν τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου.
 
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερo των εκατό (100) ευρώ.
 

<!–