30/03/2017 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15

30/03/2017 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΕΡΓ. Ε2/15
 
Εκτιμώμενης αξίας  225.806,45 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
 
καλεί
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  30/03/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου
Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 07/03/2017.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

28/03/2017 Διευκρινιση:
 
Σύμφωνα με την  υπ’ αρίθμ. 9689/06-03-2017 διακήρυξη του ως άνω έργου, σας ενημερώνουμε ότι:
Με τα δικαιολογητικά που κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προσκομίζει ο «προσωρινός ανάδοχος» ελέγχεται αν, σε κάθε έναν από τους τρεις διαφορετικούς χρόνους:  την υποβολή της προσφοράς, την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της διακήρυξης:

  • τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι αληθή και ακριβή.
  • αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  ενός (01) μηνός που προηγείται καθενός από τους ανωτέρω χρόνους.

<!–