30/04/2010 Αναρτηση Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

30/04/2010 Αναρτηση Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Ο Δήμος Ιλίου

προβαίνει σήμερα την 30-04-2010 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων της υπ΄αριθμ. 12835/19-03-2010 Ανακοίνωσης του Δήμου μας που δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο, για πλήρωση εξήντα (60) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52769/04 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1557 τ. Β’) προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης των ανωτέρω πινάκων.

Επιπλέον, καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων να προσκομίσουν απαραιτήτως τα δικαιολογητικά ανά ειδικότητα και κοινωνική ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω αναφερόμενη Ανακοίνωσή μας, από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων έως και 11/05/2010.

<!–