30/05/2019 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30/05/2019 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων

a

Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 77/2019 μελέτη για την  «Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων» συνολικού προϋπολογισμού 22.700,02€, για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη  06/06/2019 ώρα 11:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ όπως ορίζεται από τη μελέτη,  και κατά την ημερομηνία υποβολής τους.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 77/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–