30/06/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

30/06/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

[ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ]

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών σε καθεμία από τις τρεις (3) ομάδες ειδών της προμήθειας, για κάθε ομάδα προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 156.631,05 επιπλέον Φ. Π. Α. 23 % 36.025,14 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π17/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr aτου συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 10/06/2016.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/06/2016. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 30/06/2016 και ώρα 15:00. 

 Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 07/06/2016.

 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–