30/08/2018 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

30/08/2018 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 28.613,00 € (είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει: τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 10.7134.0001: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) για το έτος 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 30/08/2018 και ώρα 10:00π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, στο 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την Πέμπτη 30/08/2018 και ώρα 10:00π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 29/08/2018 και έως ώρα 14:30. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό υποβάλλονται εγγράφως, μέχρι και την 23/08/2018 και ώρα 14:00μμ. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, παρέχονται από την αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 24/08/2018.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ιλίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών & Δημοτικής περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, Τ.Κ. 13122, Ίλιον.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
213.2030.136 (κ. Μ.Κρητικός),
213.2030.185 (κα Α. Μπέλλου),
213.2030.195 (κα Α.Μαράτου),
213.2030.196 (κα Αρ.Μαμουνάκη),
Φαξ:
210.2626.299 και 210.2691.864,
e-mail: promithies@ilion.gr

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Β΄) της Διακήρυξης παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Επικοινωνία:
Τηλ.: 213.2030.142 e-mail: v.giastas@ilion.gra (κ. Β. Γκιάστας),
Τηλ.: 213.2030.143 e-mail: andre@ilion.gra (κ. Αν. Κωστάκης),
Τηλ.: 213.2030.132 e-mail: katerina.tsikki@ilion.gra (κα Κ. Τσίκκη)

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal στις 25/07/2018.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 28617/25-07-2018
 
 
  1. Για το υπ’ αριθμ.19 είδος (Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων με αυτόματο τροφοδότη), διευκρινίζουμε ότι η εγγύηση είναι : 3 Έτη on site service next business day μέσω Care Pack επίσημου κατασκευαστή.
  2. Για το υπ’ αριθμ. 21 είδος (Έγχρωμος εκτυπωτής Α3 με 2 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε χρώμα), διευκρινίζουμε ότι η συνδεσιμότητα έχει ως εξής: USB 2.0 Hi-Speed,1 συσκευής USB 2.0 Hi-Speed,1 Ethernet 10/100 Base-T.
  3. Για το υπ’ αριθμ. 21 είδος (Ασύρματο Ποντίκι), διευκρινίζουμε ότι πρέπει να είναι Επαναφορτιζόμενο (χωρίς Βάση).
 
 

<!–