30/10/2012 ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.- Πίνακας επιτυχόντων της ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.:2602/12-10-2012

30/10/2012 ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.- Πίνακας επιτυχόντων της ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.:2602/12-10-2012

Σας γνωστοποιούμε τους πίνακες των αιτούντων, των επιτυχόντων  και των απορριπτέων της σχετικής ανακοίνωσης με αρ. πρωτ.: 2602/12-10-2012, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού (13) δεκατριών ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2011 του Δήμου Ιλίου.
 

<!–