30/10/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-04-2014)

30/10/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-04-2014)

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι μετά την τροποποίηση του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» παρατείνεται έως την 30.11.2014 η διάρκεια υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Δήμους και επεκτείνεται το εύρος των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση (συμπεριλαμβάνοντας οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31.10.2014).

Οι οφειλές προς τους δήμους δύναται να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε 24 έως 100 δόσεις ανάλογα την περίπτωση.

Στις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν συμπεριλαμβάνονται και τα μισθώματα με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται:

  1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31.12.2009, υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009, σε έως 24 δόσεις με απαλλαγή 100% από τις κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
  2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μετά την 01.01.2010 ρυθμίζονται ως ακολούθως:
i. Με εφάπαξ καταβολή του ποσού και απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ii. Οφειλές έως 5.000,00 ευρώ, σε 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 80%  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
iii. Οφειλές από 5.000,01 έως 10.000,00 ευρώ, σε 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 50%  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
iv.  Οφειλές από 10.000,01 έως 20.000,00 ευρώ, σε 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
v. Οφειλές από 20.000,01 και πάνω, σε 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται από το νόμο η 30.11.2014.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον, 2ος όροφος) στα τηλέφωνα 213 2030 129, 213 2030 144 & 213 2030 146.

<!–