30/10/2017 Ανακοίνωση 47366/30-10-2017

30/10/2017 Ανακοίνωση 47366/30-10-2017

Aνακοίνωση υπ’ αριθμ. 47366/30-10-17 του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 31/10/17 και λήγει την 06/11/17.

<!–