30/11/2018 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

30/11/2018 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 814.519,38 € (οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) που θα προβλεφθούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gra
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
είναι η 23/11/2018 και ώρα 09:00π.μ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/11/2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/10/2018.

<!–