30/12/2019 Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

30/12/2019 Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

a

Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκ νέου αναζήτηση συλλογή προσφορών για την με κωδικό 173/2019 μελέτη που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)» συνολικού προϋπολογισμού 3.571,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70363/27-12-19 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 08/01/2020 ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08/01/2020 ώρα 10:30 π.μ. σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 9 της με ΚΜ 173/2019).
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η Μελέτη 173/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–