306/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτακτες ανάγκες λόγω covid-19»