31/01/2017 Έναρξη προγράμματος Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

31/01/2017 Έναρξη προγράμματος Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

Αρχίζει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 
1.   Ηλεκτρονικά απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gra.
2.   Στα ΚΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών λόγω διαφοροποίησης διαμονής, περιουσιακών στοιχείων και σύνθεσης του νοικοκυριού.
3.   Στην  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Νέστορος 101, 1ος Όροφος Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και ώρες εξυπηρέτησης 08:30 – 14:00).         
             
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων:  
 
1.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2.   ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).   
3.   Έντυπο Συναίνεσης (ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gra, στα ΚΕΠ και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας).
4.   Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.   
5.   Λογαριασμός ΔΕΗ.
6.   Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού, είτε συνδικαιούχος).
7.   Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).  
8.   Οικονομικά στοιχεία (π.χ. Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κ.ά.).    
9.   Κάρτα ανεργίας θεωρημένη (εάν υπάρχει).
10.   Για τους αλλοδαπούς  άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος  ανανέωσής της.
 
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομισθούν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας,  κατά περίπτωση, τα παρακάτω:
 
1. Σε περίπτωση, που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται στο τελευταίο υποβληθέν Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή. Συγκεκριμένα:
·      Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ.
·      Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
·      Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ.
·      Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
2. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται στο τελευταίο υποβληθέν Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ.).
 
3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι εμφανίζεται στο τελευταίο υποβληθέν Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο). Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
 
4.   Κατ’ αποκλειστικότητα οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, υποβάλλουν αίτηση στη  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας. 
                    
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
 
Επισήμανση: Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η αίτηση υποβληθεί π.χ. στις 5 ή στις 25 Φεβρουαρίου, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα αφορά το μήνα Μάρτιο και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο πενθήμερο του Μαρτίου.
 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keaprogram.gra.

<!–