31/05/2017 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

31/05/2017 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου » προϋπολογισμού 87.420,10 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π47/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα αφορά τουλάχιστον μία ομάδα.
Προσφορές που δεν αφορούν το σύνολο των υποομάδων μίας ομάδας δεν θα γίνονται δεκτές.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 25/05/2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra  του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 31/05/2017 και ώρα 15:00:00. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 09/05/2017.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα Τεύχη Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–