31/07/2015 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2015)

31/07/2015 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2015)

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Σφέτσας Σεραφείμ υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 31-07-2015 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 (αρ. πρωτ. 24516/28-05-2015) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 01-08-2015 και λήγει την 10-08-2015.

<!–

–>