31/10/2017 Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17

31/10/2017 Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
Διακηρύσσει
 
 συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 
Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου  Εργ. Ζ1/17.
 
Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  31/10/2017  ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 18/10/2017.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–