317/2020 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για: α) παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και β) άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 13213/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.