320/2020 – Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)»