323/2020 – Έκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς έληξε η θητεία των αντιδημάρχων και σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019

323/2020 – Έκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς έληξε η θητεία των αντιδημάρχων και σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019

Τελευταία Νέα