324/2020 – Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 247/2020 Α.Ο.Ε & της με αριθ. 116/2020 Α.Δ.Σ για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας