327/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στο Δήμο Ιλίου»