331/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου: «Έκτακτες εργασίες σε βρεφονηπιακούς για τη διαμόρφωση χώρων»