336/2020 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος απόρου κατοίκου Ιλίου