347/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου –για τις ανάγκες του Δήμου»

347/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου –για τις ανάγκες του Δήμου»

347/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου –για τις ανάγκες του Δήμου»